Privacy Policy

PRIVACYBELEID VAN CASADAVID.COM

casadavid.it verzamelt enkele persoonlijke gegevens van zijn gebruikers.
Dit document kan worden afgedrukt met het afdrukcommando dat aanwezig is in de instellingen van elke browser.

SAMENVATTING VAN HET BELEID
PERSOONLIJKE GEGEVENS VERWERKT VOOR DE VOLGENDE DOELEINDEN EN MET GEBRUIK VAN DE VOLGENDE DIENSTEN:
• Neem contact op met de gebruiker
◦ Contactformulier Persoonsgegevens: achternaam; e-mail; Voornaam
• Platform- en hostingdiensten
◦WordPress

MEER INFORMATIE OVER DE VERWERKING VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS
• David Patrizia
Via Fornari Prof P. 8/A – Borgomanero (NO)

CONTACT INFORMATIE
• Gegevensbeheerder: David Patrizia
Via Fornari Prof P. 8/A – Borgomanero (NO)

• E-mailadres van eigenaar: infocasadavid.it
VOLLEDIG BELEID
HOUDER GEGEVENSVERWERKING

David Patrizia
Via Fornari Prof P. 8/A – Borgomanero (NO)

SOORTEN VERZAMELDE GEGEVENS
Onder de Persoonsgegevens die casadavid.it, zelfstandig of via derden verzamelt, bevinden zich: naam; achternaam; e-mail; Gebruiksgegevens; Gebruikersnaam; Tracking-tool.
Volledige details over elk type verzamelde gegevens worden verstrekt in de speciale secties van dit privacybeleid of via specifieke informatieteksten die worden weergegeven voordat de gegevens worden verzameld.
Persoonlijke gegevens kunnen vrijelijk door de gebruiker worden verstrekt of, in het geval van gebruiksgegevens, automatisch worden verzameld bij het gebruik van casadavid.it.
Tenzij anders aangegeven, zijn alle door casadavid.it gevraagde gegevens verplicht. Indien de Gebruiker weigert deze mee te delen, kan het voor casadavid.it onmogelijk zijn om de Dienst te verlenen. In gevallen waarin casadavid.it bepaalde Gegevens als optioneel aanduidt, staat het Gebruikers vrij om dergelijke Gegevens niet mee te delen, zonder dat dit gevolgen heeft voor de beschikbaarheid van de Dienst of de werking ervan.
Gebruikers die twijfelen over welke gegevens verplicht zijn, worden aangemoedigd om contact op te nemen met de eigenaar.
Elk gebruik van cookies – of andere trackingtools – door casadavid.it of door de eigenaren van services van derden die door casadavid.it worden gebruikt, tenzij anders aangegeven, is bedoeld om de door de gebruiker gevraagde service te leveren, evenals voor de aanvullende doeleinden beschreven in dit document en in het Cookiebeleid, indien beschikbaar.
De Gebruiker neemt de verantwoordelijkheid op zich voor de Persoonsgegevens van derden die zijn verkregen, gepubliceerd of gedeeld via casadavid.it en garandeert het recht te hebben om deze te communiceren of te verspreiden, waardoor de Eigenaar wordt vrijgesteld van enige aansprakelijkheid jegens derden.

METHODE EN PLAATS VAN VERWERKING VAN VERZAMELDE GEGEVENS
WIJZE VAN BEHANDELING
De Eigenaar neemt passende beveiligingsmaatregelen om ongeautoriseerde toegang, openbaarmaking, wijziging of vernietiging van Persoonsgegevens te voorkomen.
De verwerking wordt uitgevoerd met behulp van IT- en / of telematicatools, met organisatorische methoden en met logica die strikt verband houdt met de aangegeven doeleinden. Naast de gegevensbeheerder kunnen in sommige gevallen andere personen die betrokken zijn bij de organisatie van casadavid.it (administratief, commercieel, marketing, juridisch, systeembeheerders) of externe personen (zoals externe technische dienstverleners, postkoeriers) toegang tot de Gegevens. , hostingproviders, IT-bedrijven, communicatiebureaus) ook, indien nodig, aangesteld als gegevensverwerkers door de gegevensbeheerder. De bijgewerkte lijst van Beheerders kan altijd worden opgevraagd bij de Verwerkingsverantwoordelijke.

RECHTSGROND VAN DE VERWERKING
De Verwerkingsverantwoordelijke verwerkt Persoonsgegevens met betrekking tot de Gebruiker als een van de volgende voorwaarden bestaat:
• de Gebruiker toestemming heeft gegeven voor een of meer specifieke doeleinden; Opmerking: in sommige rechtsgebieden kan de gegevensbeheerder geautoriseerd zijn om persoonlijke gegevens te verwerken zonder de toestemming van de gebruiker of een van de andere rechtsgronden die hieronder worden gespecificeerd, zolang de gebruiker geen bezwaar maakt (“opt-out”) tegen een dergelijke behandeling. Dit is echter niet van toepassing als de verwerking van Persoonsgegevens onder de Europese wetgeving inzake de bescherming van Persoonsgegevens valt;
• de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst met de Gebruiker en/of voor de uitvoering van precontractuele maatregelen;
• de verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan de Verwerkingsverantwoordelijke is onderworpen;
• de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een taak van algemeen belang of voor de uitoefening van openbaar gezag dat aan de Eigenaar is verleend;
• de verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van het gerechtvaardigd belang van de Verwerkingsverantwoordelijke of derden.
Het is echter altijd mogelijk om de Verwerkingsverantwoordelijke te vragen om de concrete rechtsgrond van elke behandeling te verduidelijken en in het bijzonder om aan te geven of de behandeling gebaseerd is op de wet, voorzien is in een contract of noodzakelijk is om een ​​contract te sluiten.

PLAATS
De Gegevens worden verwerkt in de vestigingskantoren van de Verwerkingsverantwoordelijke en op elke andere plaats waar de bij de verwerking betrokken partijen zich bevinden. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Verwerkingsverantwoordelijke.
De Persoonsgegevens van de Gebruiker kunnen worden overgedragen naar een ander land dan dat waarin de Gebruiker zich bevindt. Voor meer informatie over de plaats van verwerking kan de Gebruiker verwijzen naar de sectie met betrekking tot de details over de verwerking van Persoonsgegevens.
De Gebruiker heeft het recht om informatie te verkrijgen over de rechtsgrond voor de doorgifte van Gegevens buiten de Europese Unie of naar een internationale organisatie naar internationaal publiekrecht of bestaande uit twee of meer landen, zoals de VN, evenals over de beveiliging maatregelen genomen door de gegevensbeheerder om de gegevens te beschermen.
De gebruiker kan controleren of een van de hierboven beschreven overdrachten plaatsvindt door het gedeelte van dit document met betrekking tot de details over de verwerking van persoonsgegevens te bekijken of informatie opvragen bij de gegevensbeheerder door contact met hem op te nemen via de openingsgegevens.

OPSLAGPERIODE
De gegevens worden verwerkt en bewaard gedurende de tijd die nodig is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld.
Daarom:
• Persoonsgegevens die zijn verzameld voor doeleinden die verband houden met de uitvoering van een contract tussen de Eigenaar en de Gebruiker, worden bewaard totdat de uitvoering van dit contract is voltooid.
• Persoonsgegevens die zijn verzameld voor doeleinden die verband houden met het legitieme belang van de gegevensbeheerder, worden bewaard totdat aan dit belang is voldaan. De Gebruiker kan meer informatie krijgen over het legitieme belang dat de Eigenaar nastreeft in de relevante secties van dit document of door contact op te nemen met de Eigenaar.
Wanneer de verwerking is gebaseerd op de toestemming van de Gebruiker, kan de Verwerkingsverantwoordelijke de Persoonsgegevens langer bewaren totdat deze toestemming wordt ingetrokken. Verder kan de Verwerkingsverantwoordelijke verplicht zijn om Persoonsgegevens langer te bewaren in overeenstemming met een wettelijke verplichting of in opdracht van een autoriteit.
Aan het einde van de bewaartermijn worden de Persoonsgegevens verwijderd. Daarom kan aan het einde van deze termijn het recht op inzage, opzegging, rectificatie en het recht op gegevensoverdraagbaarheid niet meer worden uitgeoefend.

DOEL VAN DE VERWERKING VAN VERZAMELDE GEGEVENS
De gegevens van de gebruiker worden verzameld om de eigenaar in staat te stellen de service te verlenen, wettelijke verplichtingen na te komen, te reageren op verzoeken of uitvoerende acties, hun rechten en belangen (of die van gebruikers of derden) te beschermen, kwaadwillende of frauduleuze activiteiten te identificeren. voor de volgende doeleinden: contact opnemen met de gebruiker, inhoud weergeven van externe platforms, hosting- en backend-infrastructuur, platform- en hostingdiensten en registratie en authenticatie rechtstreeks door casadavid.it.
Voor gedetailleerde informatie over de doeleinden van de verwerking en over de Persoonsgegevens die voor elk doel worden verwerkt, kan de Gebruiker de sectie “Details over de verwerking van Persoonsgegevens” raadplegen.

DETAILS OVER DE VERWERKING VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS
Persoonsgegevens worden verzameld voor de volgende doeleinden en met behulp van de volgende diensten:
• Neem contact op met de gebruiker. Contactformulier (casadavid.it) De Gebruiker, door het contactformulier in te vullen met zijn/haar gegevens, stemt in met het gebruik ervan om te reageren op verzoeken om informatie, offertes of enige andere aard die wordt aangegeven door de kop van het formulier. Verwerkte persoonsgegevens: achternaam; e-mail; Voornaam;
• Hosting- en backend-infrastructuur. Dit type service heeft de functie van het hosten van gegevens en bestanden die casadavid.it in staat stellen te functioneren, de distributie ervan mogelijk te maken en een kant-en-klare infrastructuur te bieden om specifieke functies van casadavid.it te bieden. Sommige van de onderstaande services, indien aanwezig, werken mogelijk op geografisch verspreide servers, waardoor het moeilijk is om de werkelijke locatie te bepalen waar Persoonsgegevens zijn opgeslagen.

• Platform- en hostingdiensten. Deze services zijn bedoeld om de belangrijkste componenten van casadavid.it te hosten en te bedienen, waardoor het mogelijk wordt om casadavid.it vanaf één enkel platform aan te bieden. Deze platforms bieden de Eigenaar een breed scala aan tools, zoals bijvoorbeeld analytische tools, voor het beheren van gebruikersregistratie, voor het beheren van opmerkingen en de database, voor e-commerce, voor het verwerken van betalingen enz. Het gebruik van deze tools omvat het verzamelen en verwerken van Persoonsgegevens.
Sommige van deze services werken via servers die geografisch op verschillende plaatsen zijn geplaatst, waardoor het moeilijk is om de exacte plaats te bepalen waar Persoonsgegevens zijn opgeslagen. WordPress Technische cookies die worden gebruikt door het WordPress-systeem.wordpress_ [hash]
wordpress_logged_in_ [hash]
wordpress_sec_ [hash]
wordPress_test_cookie
wp-instellingen_ [UID]
wp-settings-time_ [UID]

Voor meer informatie over WordPress-cookies, zie: codex.wordpress.org/WordPress_Cookies

MEER INFORMATIE OVER DE VERWERKING VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS
• David Patrizia
Via Fornari Prof P. 8/A – Borgomanero (NO) – info@casadavid.it

GEBRUIKERSRECHTEN
Gebruikers kunnen bepaalde rechten uitoefenen met betrekking tot de Gegevens die door de Verwerkingsverantwoordelijke worden verwerkt.
In het bijzonder heeft de Gebruiker het recht om:
• toestemming op elk moment intrekken. De Gebruiker kan de eerder gegeven toestemming voor de verwerking van zijn Persoonsgegevens intrekken.
• zich verzetten tegen de verwerking van zijn gegevens De gebruiker kan zich verzetten tegen de verwerking van zijn gegevens wanneer dit gebeurt op een andere wettelijke basis dan toestemming. Meer details over het recht van bezwaar vindt u in het onderstaande gedeelte.
• toegang tot hun gegevens De gebruiker heeft het recht om informatie te verkrijgen over de gegevens die door de eigenaar worden verwerkt, over bepaalde aspecten van de verwerking en om een ​​kopie van de verwerkte gegevens te ontvangen.
• controleren en om rectificatie vragen. De Gebruiker kan de juistheid van zijn Gegevens verifiëren en verzoeken om bijwerking of correctie ervan.
• de beperking van de verwerking verkrijgen. Wanneer aan bepaalde voorwaarden is voldaan, kan de Gebruiker de beperking van de verwerking van zijn Gegevens vragen.In dit geval zal de Verwerkingsverantwoordelijke de Gegevens voor geen ander doel dan de bewaring ervan verwerken.
• de annulering of verwijdering van hun Persoonsgegevens verkrijgen. Wanneer aan bepaalde voorwaarden is voldaan, kan de Gebruiker de Eigenaar verzoeken om annulering van zijn Gegevens.
• hun gegevens ontvangen of laten overdragen aan een andere eigenaar. De Gebruiker heeft het recht om zijn/haar Gegevens te ontvangen in een gestructureerd formaat, algemeen gebruikt en leesbaar door een automatisch apparaat, en, waar technisch haalbaar, om de ongehinderde overdracht aan een andere eigenaar te verkrijgen. Deze bepaling is van toepassing wanneer de Gegevens worden verwerkt met geautomatiseerde tools en de • de verwerking is gebaseerd op de toestemming van de Gebruiker, op een contract waarbij de Gebruiker partij is of op contractuele maatregelen die eraan verbonden zijn.
• een klacht indienen. De Gebruiker kan een klacht indienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit voor de bescherming van persoonsgegevens of juridische stappen ondernemen.

DETAILS OVER HET RECHT VAN OPPOSITIE
Wanneer Persoonsgegevens worden verwerkt in het algemeen belang, bij de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de Eigenaar is verleend of om een ​​gerechtvaardigd belang van de Eigenaar na te streven, hebben Gebruikers het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking om redenen die verband houden met hun specifieke situatie.
Gebruikers worden eraan herinnerd dat, indien hun gegevens worden verwerkt voor direct marketingdoeleinden, zij zich zonder opgaaf van redenen tegen de verwerking kunnen verzetten. Om erachter te komen of de gegevensbeheerder gegevens verwerkt voor direct marketingdoeleinden, kunnen gebruikers de respectieve secties van dit document raadplegen.

HOE UW RECHTEN UITOEFENEN?
Om de rechten van de Gebruiker uit te oefenen, kunnen Gebruikers een verzoek richten aan de contactgegevens van de Eigenaar die in dit document worden vermeld. Verzoeken worden kosteloos ingediend en door de Verwerkingsverantwoordelijke zo spoedig mogelijk, in ieder geval binnen een maand, verwerkt.

COOKIE BELEID

Casadavid.it maakt gebruik van trackingtools. Voor meer informatie kan de Gebruiker het Cookiebeleid raadplegen.
MEER INFORMATIE OVER DE BEHANDELING

VERDEDIGING IN OORDEEL
De Persoonsgegevens van de Gebruiker kunnen door de Eigenaar worden gebruikt in de rechtbank of in de voorbereidende fasen voor de uiteindelijke vaststelling ervan voor de verdediging tegen misbruik bij het gebruik van casadavid.it of gerelateerde Diensten door de Gebruiker.
De Gebruiker verklaart ervan op de hoogte te zijn dat de Eigenaar op last van de overheid verplicht kan zijn de Gegevens openbaar te maken.

SPECIFIEKE INFORMATIE
Op verzoek van de Gebruiker kan casadavid.it, naast de informatie in dit privacybeleid, de Gebruiker aanvullende en contextuele informatie verstrekken over specifieke Diensten of het verzamelen en verwerken van Persoonsgegevens.

SYSTEEMLOGBOEK EN ONDERHOUD
Voor behoeften met betrekking tot bediening en onderhoud kunnen casadavid.it en alle services van derden die door het worden gebruikt systeemlogboeken verzamelen, dit zijn bestanden die de interacties registreren en die ook persoonlijke gegevens kunnen bevatten, zoals het IP-adres van de gebruiker.

INFORMATIE DIE NIET IN DIT BELEID IS BEVAT
Verdere informatie met betrekking tot de verwerking van Persoonsgegevens kan te allen tijde worden opgevraagd bij de Verwerkingsverantwoordelijke via de contactgegevens.

ANTWOORD OP VERZOEKEN “NIET VOLGEN”
Casadavid.it ondersteunt geen “Do Not Track”-verzoeken.
Om erachter te komen of de gebruikte diensten van derden deze ondersteunen, wordt de Gebruiker uitgenodigd om het respectieve privacybeleid te raadplegen.

WIJZIGINGEN IN DIT PRIVACYBELEID
De gegevensbeheerder behoudt zich het recht voor om op elk moment wijzigingen aan te brengen in dit privacybeleid door gebruikers hiervan op de hoogte te stellen op deze pagina en, indien mogelijk, op casadavid.it en, indien technisch en juridisch haalbaar, door een kennisgeving aan gebruikers te sturen via een van de het uitersten contactnummer waarvan het in het bezit is. Raadpleeg daarom regelmatig deze pagina, verwijzend naar de datum van de laatste wijziging onderaan vermeld.

Indien de wijzigingen betrekking hebben op behandelingen waarvan de rechtsgrond toestemming is, zal de Verwerkingsverantwoordelijke indien nodig opnieuw de toestemming van de Gebruiker verzamelen.

DEFINITIES EN WETTELIJKE VERWIJZINGEN
PERSOONLIJKE GEGEVENS (OF GEGEVENS)
Alle informatie die, direct of indirect, ook in verband met andere informatie, waaronder een persoonlijk identificatienummer, een natuurlijke persoon identificeerbaar of identificeerbaar maakt, vormt persoonsgegevens.

GEBRUIKSGEGEVENS:
Dit is informatie die automatisch wordt verzameld via casadavid.it (inclusief van applicaties van derden die zijn geïntegreerd in casadavid.it), waaronder: de IP-adressen of domeinnamen van de computers die worden gebruikt door de gebruiker die verbinding maakt met casadavid.it, de adressen in URI ( Uniform Resource Identifier) ​​​​notatie, het tijdstip van het verzoek, de methode die wordt gebruikt om het verzoek naar de server door te sturen, de grootte van het in reactie verkregen bestand, de numerieke code die de status van het antwoord van de server aangeeft (succesvol, fout , etc. .) het land van herkomst, de kenmerken van de browser en het besturingssysteem dat wordt gebruikt door

bezoeker, de verschillende temporele connotaties van het bezoek (bijvoorbeeld de tijd die op elke pagina wordt doorgebracht) en de details met betrekking tot de reisroute die binnen de Applicatie wordt gevolgd, met name de volgorde van de geraadpleegde pagina’s, de parameters met betrekking tot het besturingssysteem en computeromgeving van de Gebruiker.

GEBRUIKER
De persoon die casadavid.it gebruikt en die, tenzij anders aangegeven, samenvalt met de Betrokkene.

GEÏNTERESSEERD
De natuurlijke persoon op wie de Persoonsgegevens betrekking hebben.VERANTWOORDELIJK VOOR BEHANDELING (OF VERANTWOORDELIJK)
De natuurlijke persoon, rechtspersoon, openbaar bestuur en elke andere instantie die persoonsgegevens verwerkt namens de Verwerkingsverantwoordelijke, zoals uiteengezet in dit privacybeleid.

HOUDER VAN DE BEHANDELING (OF HOUDER)
De natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, dienst of andere instantie die, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens en de daarbij gebruikte instrumenten vaststelt, met inbegrip van de veiligheidsmaatregelen met betrekking tot de werking en het gebruik van casadavid. het. De gegevensbeheerder is, tenzij anders aangegeven, de eigenaar van casadavid.it.

CASADAVID.IT (OF DEZE TOEPASSING)
De hardware- of softwaretool waarmee de Persoonsgegevens van Gebruikers worden verzameld en verwerkt.

ONDERHOUD
De service geleverd door casadavid.it zoals gedefinieerd in de relatieve voorwaarden (indien beschikbaar) en op deze site / applicatie.

EUROPESE UNIE (OF EU)
Tenzij anders aangegeven, is elke verwijzing naar de Europese Unie in dit document bedoeld om te worden uitgebreid tot alle huidige lidstaten van de Europese Unie en de Europese Economische Ruimte.

COOKIES
Cookies zijn trackingtools die bestaan ​​uit kleine hoeveelheden gegevens die zijn opgeslagen in de browser van de gebruiker.

TRACKING GEREEDSCHAP
Met Tracking Tool bedoelen we elke technologie – bijv. Cookies, unieke identificatiegegevens, webbakens, geïntegreerde scripts, e-tags en vingerafdrukken – waarmee gebruikers kunnen worden gevolgd, bijvoorbeeld door informatie te verzamelen of op te slaan op het apparaat van de Gebruiker.

WETTELIJKE VERWIJZINGEN
Deze privacyverklaring is opgesteld op basis van meerdere wetgevende systemen, waaronder artikelen. 13 en 14 van Verordening (EU) 2016/679.
Tenzij anders vermeld, heeft deze privacyverklaring uitsluitend betrekking op casadavid.it.

Laatste wijziging: 05 juli 2022

©Copyright 2022 CasaDavid – Cookie PolicyPrivacy Policy – Powered with by Consulenze Leali